headerbg bl
HomeNatuur en landschap

Natuur in de Zwinstreek

In de Zwinstreek is de natuur sterk aanwezig. Planten- en diersoorten gedijen in een aangenaam zeeklimaat. Natuurgebieden zoals het Zwin trekken jaarlijks honderduizenden vogels aan, vooral trekvogels. Ook het poldergebied kent een rijke fauna en flora.

Op deze pagina's komen uitgebreide teksten aan bod over de natuur in diverse facetten in de Zwinstreek, gekenmerkt door kust, strand, schorre, slikke en polder.

In Knokke-Heist natuurlijk schetst Kris Struyf flora en fauna in de diverse biotopen die terug te vinden zijn in de kustgemeente. De tekst werd in 2004 als boek uitgegeven door Clavis Informatief. De publicatie verscheen naar aanleiding van het 25-jarig burgemeesterschap van Graaf Leopold Lippens van de kustgemeente.

In het hoofdstuk Natuurgebieden vind je per gebied een inleidende pagina met diverse doorkliklinks naar interessante andere websites.

Ook de bijlage bij de Biologische Waarderingskaart (1986), geschreven door L. Demarest, is integraal overgenomen.

De teksten zijn uiterst geschikt voor een kennismaking met de fauna en flora in de Zwinstreek. Ze zetten je als lezer hopelijk aan tot meer interesse voor de streek en een bezoek aan de tientallen interessante (natuur)gebieden in de streek waaronder het Zwin.

Het gebruik van het tekstmateriaal is toegestaan mits uitdrukkelijke vermelding van de auteurs.

Afdrukken E-mailadres

Knokke-Heist natuurlijk - Kris Struyf

 

drieteenstrandlopers-bij-waterlijn

Knokke-Heist natuurlijk is een prachtig natuurboek voor het hele gezin. Rijk gestoffeerd met foto’s en illustraties biedt een fraai overzicht van alle mogelijke planten en dieren in de zee, op het strand en op het land.

Kris Struyf, conservator van het Provinciaal Natuurcentrum Zwin, verwerkte zorgvuldig de boeiende informatie die een enthousiast team van specialisten en natuurliefhebbers bijeengebracht. De vele wetenswaardigheden, de fraaie kleurenfoto’s van natuurfotograaf Misjel Decleer en de sfeervolle detailtekeningen van Marijke Meersman getuigen van de grote liefde voor de kust. Een passie die de makers van deze tekst en illustraties delen met de meeuw…

In overleg met uitgever en makers is beslist het boek ook via internet toegankelijk te maken. Gelieve rekening te houden dat voor het gebruik van tekst, foto's en illustraties de rechten voorbehouden blijven aan uitgever en de auteurs. Het boek Knokke-Heist natuurlijk (ISBN: 90 448 0287 9) is nog te koop bij de dienst Toerisme van Knokke-Heist. Kostprijs: 5,00 euro.

 

[Doorgaan: De Kust - Inleiding]

Afdrukken E-mailadres

Landschap in de Zwinstreek

De landschapsevolutie heeft in de Zwinstreek altijd een belangrijke rol gespeeld. Op deze pagina's komen teksten aan bod over landschap in de Zwinstreek gekenmerkt door zee, strand, duinen, polders, dijken...

In Ontstaan en evolutie in de Zwinstreek besteedt Willy Wintein aandacht aan landschapvormende processen en geeft een overzicht van de landschapselementen door de eeuwen heen.

Het artikel Onderwaterreliëf van het Belgische deel van de Noordzee van Mieke Mathys geeft een overzicht van het huidige Belgische zandbankenlandschap, geeft duidelijkheid over wat de aard van de zeebodem zegt over zijn verleden en geeft een visie weer over de ontstaansgeschiedenis in relatie tot het heersende klimaat in de Noordzee.

Opgelet! Het gebruik van het tekstmateriaal is toegestaan mits uitdrukkelijke vermelding van de auteur.

 

Afdrukken E-mailadres

Inleiding

Er is al veel gedacht en geschreven over het ontstaan van het polderlandschap ten noordoosten van Brugge. Daarbij kreeg het Zwin een belangrijke rol toebedeeld.

Jaren geleden werd het onderwerp vanuit verschillende vakdisciplines meestal afzonderlijk benaderd. Vooral historisch onderzoek op basis van archiefmateriaal speelde daarin een grote rol. Dit archiefmateriaal was dikwijls schaars en gaf weinig duidelijke topgrafische en landschappelijke specificaties. Vergeten we niet dat de eerste betrouwbare kaart van de streek dateert uit de tweede helft van de 16de eeuw (Heraldische kaart van het Brugse Vrije, Pieter Pourbus, 1561-1571). Dan was er van het Zwin niet veel meer over.

Met de ontwikkeling van de meer exacte wetenschappen zoals de archeologie, de geologie en de kennis van landschapsvormende processen zijn er veel nieuwe elementen opgedoken. Bovendien werken de diverse vakdisciplines nu veel nauwer samen, ook over de grenzen heen. Dit heeft tot meer vragen maar vooral ook tot betere inzichten geleid.

Recent archeologisch en geologisch onderzoek van de bodem tot op een diepte van meer dan één meter leverde veel nieuwe gegevens op, vooral in verband met de vroegere perioden. Nieuwe geografische digitale technieken zorgden voor nieuwe ruimtelijke inzichten over de Belgisch-Nederlandse grens heen. Daardoor moest stilaan een nieuw overzicht samengesteld worden van het ontstaan en de ontwikkeling van de zogenaamde ‘Zwinstreek’, passend bij de nieuwe gegevens en ruimtelijke inzichten.

Willy Wintein, geograaf
31 december 2009

Afdrukken E-mailadres

Inleiding

Wie van op het Belgische strand over zee tuurt, kan nauwelijks vermoeden dat zich onder die zeespiegel een boeiend en reliëfrijk landschap van zandbanken en geulen uitstrekt. Meer nog, het Belgisch deel van de Noordzee - een trapeziumvormig gebied van nauwelijks 3500 km² groot, een kustlijn van 66,6 km en een breedte van 60-96 km - is uitzonderlijk rijk aan zandbanken. Dit heeft het te danken aan zijn unieke ligging in het zuidelijke Noordzeebekken net voorbij de nauwe doorgang van de Straat van Dover, een gebied gekenmerkt door sterke getijdenstromingen. Ook voor wie met geologische technieken het inwendige van die zeebodem onderzoekt valt er heel wat te beleven. Uit de studie van meer dan 5000 km aan seismische profielen en meer dan 600 boorkernbeschrijvingen kon de opeenvolging van afzettingen in verschillende afzettingsmilieus worden afgeleid en de Quartaire evolutie in de voorbije 2,6 miljoen jaar worden gereconstrueerd: een ingewikkeld verhaal van dynamische veranderingen, de opvulling van de Oostendse Vallei en de vorming van tientallen, kilometer lange zandbanken.

Het huidige Belgische zandbankenlandschap

Gebaseerd op hun ligging en oriëntatie worden de circa 30 zandbanken onderverdeeld in vier groepen: de Kustbanken, de Vlaamse Banken, de Zeelandbanken en de Hinderbanken (zie figuur). De Kustbanken en de Zeelandbanken lopen min of meer evenwijdig met de kustlijn, terwijl de Vlaamse Banken en de Hinderbanken een hoek vormen met de kust. Sommige zandbanken zijn wel tientallen kilometers lang, één tot verschillende kilometer breed, en verheffen zich bijna 30 m boven de naburige geul. De banken komen typisch voor in groepen, met een regelmatige tussenafstand van enkele kilometers. De geulen tussen de meest zeewaarts gelegen banken kennen een waterdiepte tot 30-40 m onder het laagste laagwaterpeil, terwijl in het kustnabije deel dieptes van minder dan 5 m veelvuldig voorkomen. De meest zeewaarts gelegen zandbanken liggen doorgaans meer dan 10 m onder het laagwaterpeil, hoewel enkele toppen slechts enkele meter van de zeespiegel verwijderd blijven. In het kustnabije gebied liggen de zandbanken ondieper en komen er zelfs twee (de Broersbank en de ‘nieuwe zandbank voor Heist’) zeer sporadisch d.i. enkel bij extreem laagtij boven water uit.

landschap-mathys-001
Het Belgisch deel van de Noordzee is uitzonderlijk rijk aan zandbanken. Deze worden ingedeeld in vier groepen: 1) de Kustbanken; 2) de Vlaamse Banken; 3) de Zeelandbanken; en 4) de Hinderbanken. Onder normale omstandigheden blijven al deze zandbanken voor het oog verborgen, ze liggen immers allen onder het gemiddelde laagwaterpeil. De diepste geulen zijn 30-40 meter diep (zie diepte in meter onder GLLWS of Gemiddeld Laag Laagwater Spring) (Mathys 2009).


Niet alleen het algemene onderwaterbeeld van onze zeebodem, met zijn vele banken en geulen, oogt zeer spectaculair. Ook op de banken en in de geulen zelf valt, in de vorm van zandduinen, heel wat reliëf te ontdekken (zie figuur). Deze zandduinen zijn nog het best te vergelijken met 2-8 meter hoge en tientallen meters lange versies van de asymmetrische stromingsribbels die je op het strand veelvuldig ziet. In tegenstelling tot de zandbanken, die de voorbije tweehonderd jaar redelijk stabiel zijn gebleken, verplaatsen zandduinen zich constant en worden ze vervormd onder de heersende getijdenstroming en bij stormen.

landschap-mathys-002
Deze dwarsdoorsnede door de zeebodem toont hoe de Kwintebank en Middelkerke Bank bedekt zijn met zandduinen en illustreert de inwendige opbouw van de zandbanken. De zandbanken bestaan bovenaan uit getijdenbanken, maar de basis wordt gevormd door estuariene sedimenten afgezet in een vroegere riviervallei, in schorren, slikken en getijdengeulen, en door resten van kustnabije banken (aangepast naar Mathys 2009).


Hoe de zeebodem bestuderen?

Om een beeld te krijgen van wat zich op en in de zeebodem bevindt, maakt men gebruik van zogenaamde ‘hoge-resolutie reflectieseismiek’. Bij deze techniek wordt al varend een akoestische bron en ontvanger achter een schip gesleept (zie figuur). Een aantal keer per seconde lost de bron een ‘schot’. Dit veroorzaakt een geluidsgolf die zich door de waterkolom en in de ondergrond voortplant. Het uitgezonden signaal weerkaatst op het grensvlak tussen grondlagen met verschillende sedimentologische eigenschappen. Die echo’s worden gedetecteerd met een serie ontvangers die achter het schip worden gesleept. Het tijdsinterval tussen het uitzenden en het ontvangen, en de sterkte van het signaal worden geregistreerd. De opeenvolging van registraties van schoten vormen samen een seismisch profiel. Het is een verticale doorsnede van de zeebodem waarop laagvlakken tussen grondlagen te zien zijn (zie figuur). Die seismische profielen worden vervolgens in een interpretatiesoftwarepakket geladen. Daarbij is het de bedoeling om bepaalde seismische eenheden te identificeren die begrensd worden door belangrijke laagvlakken (erosieoppervlakken). Die grenzen komen meestal overeen met belangrijke fases in de zeespiegelevolutie, of met sedimentologische veranderingen daarmee gekoppeld. Die grenzen kunnen als kaarten voorgesteld worden (bv. top van het Paleogeen), en van de seismische eenheden kunnen diktekaarten gemaakt worden (bv. de dikte Quartair kaart).

landschap-mathys-004

Nadien worden boringen uitgevoerd van op een schip (zie foto’s) en bodemstalen genomen. Zo kan worden nagegaan uit welk sediment een seismische eenheid bestaat (bv. klei of zand). Door de koppeling met boorkerngegevens krijgen de seismische eenheden naast hun vorm en structuur (bv. bank of geul) dus ook een lithologische betekenis en kunnen ze geïnterpreteerd worden naar afzettingsomstandigheden (bv. slikken en schorren in een estuarium).
landschap-mathys-003
Uitvoering van een trilboring. Van linksboven tot rechtsonder: trilboringapparaat aan dek; metalen pijpen voor de staalname; metalen pijp met binnenin een pvc buis wordt aan het trilboringapparaat bevestigd; apparaat wordt te water gelaten; in stukken zagen van pvc staalname buizen; 1 m segmenten (Mieke Mathys i.o.v. Afdeling Kust).


Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.