headerbg bl
HomeInfoNatura People

Natura People

Het Natura People project (voluit is de titel Natura People: samen met mensen werken aan een duurzame toekomst voor het natuurlijk erfgoed van de Natura 2000 gebieden) verzekert de duurzame bescherming van het natuurlijk milieu binnen en buiten het programmagebied.

Hiervoor slaan de projectpartners de handen in elkaar om de economische toegevoegde waarde die Natura 2000 gebieden hebben voor de plaatselijke (leef)gemeenschappen aan te tonen. Daardoor kan in deze gebieden recreatie en toerisme worden gestimuleerd. Tegen deze achtergrond van de Natura 2000 gebieden zal dit project de betrokkenheid van meer mensen met uiteenlopende achtergrond (verscheidenheid) verzekeren. Dit geldt zowel voor lokale inwoners, de burgers als voor de bezoekers. Hierdoor kan het sociale bindweefsel worden verrijkt en versterkt.

Het netwerk van Natura 2000 gebieden is in Europa één van de eerste grensoverschrijdende programma’s. Deze gebieden zijn gekozen op basis van de Europese Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Ze zijn een schakel in een netwerk in de verschillende EU ­lidstaten. Immers belangrijke natuurreservaten, fauna en flora hebben eigenlijk geen landsgrenzen. Natuurbescherming is eigenlijk in de kern een grensoverschrijdend thema. Om deze gebieden aanzienlijk beter te waarderen moet kennis worden gedeeld en moeten Natura 2000 gebieden op een samenhangende wijze worden beheerd.

De projectpartners verbinden zich er toe om nieuwe en innovatieve methoden te ontwikkelen om zowel toeristen als lokale gemeenschappen bij de gebieden te betrekken. Op basis van de gegenereerde kennis kunnen voor de Natura 2000 gebieden doelgerichte strategieën worden ontwikkeld waarbij de omvang en de socio­demografische situatie en de toeristische infrastructuur wordt gerespecteerd.

Om de burgers actief te betrekken bij het transnationaal belang van Natura 2000 gebieden raadplegen de partners diverse actoren die inzicht / informatie geven (en delen) over de migratiepatronen van vogels. En wel tussen de projectgebieden en langs de rest van de zuidelijke Noordzeekust. In het bijzonder is een rol weggelegd voor representatieve soorten zoals de zeearend en de ooievaar. In het kader van het concept “luchthaven voor vogels” ziijn de Natura 2000 gebieden belangrijke pleisterplaatsen voor de vogelmigratie in de wereld. Cruciaal is dat deze voedsel­, broed­, rust­en overwinteringsplaatsen intact blijven.

Projectgebieden en partners

Engeland: Minsmere Natuurreservaat in Suffolk

Het Minsmere natuurreservaat werd gesticht in 1948, en is een van de populairste natuurreservaten in het Verenigd Koninkrijk. De RSPB (Royal Society for the Protection of Birds ) is bezig met een project van 2 miljoen £ ter realisatie van zijn visie waarbij Minsmere fungeert als kloppend hart van de wilde kust van Suffolk. Stukken riet­ en moerasland, strand en heide zullen samen een 'ark' vormen aan de kust van Suffolk, waar populaties van zeldzame soorten zich kunnen ophouden en in aantal herstellen, gewone soorten kunnen gedijen en mensen en wilde fauna en flora elkaar kunnen ontmoeten in een wilde omgeving.

De RSPB is een niet-gouvernementele organisatie voor de bescherming van de natuur en van de in het wild levende dieren die locaties in het hele Verenigde Koninkrijk beheert, met inbegrip van Minsmere in Suffolk en Titchwell in Norfolk. Met zijn meer dan 200 reservaten brengt de RSPB expertise in over de bescherming van soorten en leefgebieden, bezoekersstrategieën, milieuopvoeding en de economie van ecosysteemdiensten.

Provincie Zeeland: Waterdunen

Het Waterdunenproject is een partnerschap van de Provincie Zeeland, de gemeente Sluis, het Zeeuwse Landschap, Molecaten Groep en Rijkswaterstaat. Het creëert een nieuw natuurreservaat en vergroot hierdoor de Westerschelde Natura 2000 site. Meteen wordt ook de kustverdediging versterkt en wordt een hoogwaardige toeristische infrastructuur gerealiseerd.

De Provincie Zeeland beschikt over ervaring en competentie aangaande de ontwikkeling van natuurreservaten en de bescherming van Natura 2000 locaties in een deltagebied. In het jongste decennium werden een groot aantal natuurreservaten ontwikkeld, zoals het Plan Tureluur, de Yerseke en Kapelse Moer, met bijzondere aandacht voor kustvogels. Op heden worden natuurlocaties langs de Westerschelde ontwikkeld met het oog op een uitbreiding en verbetering van de Natura 2000 locatie. De Provincie Zeeland zoekt naar nieuwe manieren om lokale gemeenschappen en economieën bij de projecten te betrekken.

Provincie West­ Vlaanderen: het Zwin

Het Provinciaal Natuurpark Het Zwin werd door de Provincie West­ Vlaanderen aangekocht en wordt momenteel gerenoveerd en vernieuwd in het kader van een strategie die de hele Zwinregio omvat.

De Provincie West­Vlaanderen is reeds lang actief betrokken bij natuur­en milieu educatie aan de kust. Het beste voorbeeld hiervan is de Week van de Zee, die reeds twaalf jaar met groot succes loopt. De Provincie bezit en beheert 17 natuurreservaten, waarin natuureducatie zonder uitzondering als een belangrijke prioriteit fungeert. Het Zwin is de recentste aankoop.

Provincie Zuid­ Holland: Natuur­ en Recreatieschap de Grevelingen

De ontwikkelingsvisie Zicht op de Grevelingen is een partnerschap van 17 maatschappelijke organisaties. In deze visie wordt aangegeven hoe de toekomst van de Grevelingen vorm kan krijgen. Een goede balans tussen economie en ecologie en een integrale aanpak, waarbinnen kansen voor een integrale ontwikkeling van water en getij, toerisme en recreatie, wonen, werken en verblijven centraal staan.

Natuur en Recreatieschap de Grevelingen heeft veel ervaring in de ontwikkeling van gebalanceerd toerisme en recreatie in waardevolle landschappelijke ­en natuurgebieden. Dit vereist vaak een doelmatige en specifieke benadering op diverse gebieden, en samenwerking tussen publieke en private organisaties.Het partnerschap werd gevormd om gevoelige ontwikkelingen in relatie tot de verschillende recreatiemogelijkheden te faciliteren in het Natura 2000 gebied De Grevelingen.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het project is om een transnationaal netwerk voor de duurzame ontwikkeling van Natura 2000 gebieden te ontwikkelen, dit door een grotere binding te creëren met de plattelandseconomie, de lokale gemeenschappen en de beleidsagenda’s.

De partners stellen een aantal objectieven:

 • Uitwerken van economisch onderzoek ter ontwikkeling van een model waarbij de waarde van Natura 2000 kan beoordeeld worden
 • Uitwerking van casestudies van Natura 2000 gebieden om deze economische waarde aan te tonen
 • Bekomen van een grotere betrokkenheid van de beleidsmakers bij de waardering van deze gebieden en hun rol in de ondersteuning van de Lissabon­agenda voor duurzame ontwikkeling
 • Gemeenschappelijke ontwikkeling van transnationale netwerken van vrijwilligers en bezoekers om de appreciatie en ervaringen van Natura 2000 sites te verspreiden
 • Integratie van de Natura 2000 gebieden in de plattelandseconomie door transnationale netwerken en ondernemingen in en nabij deze gebieden erbij te betrekken, ontwikkeling van partnerschappen en netwerken met de toeristische sectoren.
 • Samenwerking met de toeristische sector om een nieuw imago voor Natura 2000 gebieden te creeren en ontwikkelen van vakantiepakketten op lokaal, maar eveneens transnationaal niveau.
 • Gemeenschappelijke ontwikkeling van innovatieve bezoekersstrategieën en uitvoering op de projectsites. Dit voornamelijk gericht op een verbetering van de bezoekerservaringen en bewustwording van het belang van het transnationale aspect van Natura 2000 sites.
 • Gezamenlijke uitwerking van een online presentatie van de projectsites (o.a. via 3D vormgeving en in kaart brengen van de gebieden en diverse data).
 • Communicatie van de voortgang en bereikte resultaten van het project in het programmagebied via online applicaties en traditionele media.
 • Verspreiden van verworven methoden en middelen om Natura 2000 beheerders en andere actoren in het programmagebied en daarbuiten te engageren.

Het project draagt bij aan de grensoverschrijdende ontwikkeling via de ondersteuning van duurzame economische ontwikkeling en de attractiviteit te maken voor zowel bewoners al bezoekers. De partners zullen de landschappen en het natuurlijke erfgoed van het programmagebied promoten, waarbij voor een duurzame toekomst overwegingen in het kader van leefmilieu een bijzondere plaats innemen in zowel het beleid als de omgang in het dagdagelijkse leven.

Voor de eerste maal zal een netwerk van Natura 2000 sites samenwerken om een volledig toeristisch pakket te genereren. Door lokale toeristische ondernemingen, horeca, attracties in één zone te integreren met zowel de lokale Natura 2000 site als gelijkaardige gebieden in het gehele grensoverschrijdende gebied, zullen de partners in staat zijn een unieke toeristische ervaring en een nieuw imago aan te bieden.

Deze kruiselingse promotie zal mensen aanmoedigen andere Natura 2000 sites in het programmagebied te bezoeken. De versterking van dit toerisme zal belangrijke meerinkomsten opleveren voor de lokale ondernemingen. Als onderdeel van dit project zullen partners ook samenwerken om de opstart van een transnationaal netwerk van lokale ondernemingen te faciliteren (bijvoorbeeld via virtuele netwerken), die op hun beurt ook zullen profiteren van deze welbekende natuurreservaten om de toeristische potenties op lokaal niveau te vergroten.

Doelgroepen

Natura People richt zich op 5 directe doelgroepen:

 • Leefgemeenschappen nabij Natura 2000 gebieden, die zullen kunnen profiteren van de nieuwe opportuniteiten vanuit de betrokkenheid met het omliggende natuurerfgoed. Daarnaast zal een positieve impact gegenereerd worden voor een diversificatie van de rurale economie.
 • Toeristische sector nabij projectsites zullen betrokken worden bij het project via de opportuniteit van coöperatie en het vormen van netwerken om het toeristische seizoen te diversifiëren en te verlengen.
 • Toeristen, vnl. het publiek in het programmagebied, waarbij het de bedoeling is deze aan te sporen om de projectgebieden (en andere Natura 2000 gebieden) als vakantiebestemming te kiezen.
 • Beheerders van andere Natura 2000 gebieden, die van de projectresultaten kunnen gebruik maken, ervaringen en het economische model zullen gedeeld worden door het organiseren van workshops in het kader van het Natura People project.
 • Beleidsmakers (politici; lokale, regionale en nationale autoriteiten; ontwikkelingsagentschappen en milieuactoren) zullen de mogelijkheid hebben het economisch model te gebruiken om de werkelijke waarde van Natura 2000 gebieden in hun rechtsbevoegdheid te bepalen. Deze actoren zijn een sleutelpubliek op de slotconferentie.

Het project Natura People past binnen het programma voor grensoverschrijdende samenwerking 2007-­2013, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INTERREG IVA “2 Mers Seas Zeeën”.

Verder lezen bij website partners:

- The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)

- www.zwin.be

- Project Waterdunen

- Recreatie Zuid-Holland

logo-natura-people-small logo_eu_web

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.