headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
900
Omstreeks 900 loopt een groot deel van de Vlaamse kustvlakte slechts bij stormvloed onder water. Vele stroken van het schorrenveld hebben het stadium van de zoete flora bereikt. Zulke weiden worden 'vaccaria' genoemd omdat daar runderen grazen. In het zuidelijke deel van de kustvlakte is het zoutgehalte bij de kreken en de tussenliggende stukken grond zozeer verminderd dat men openkele hoger gelegen terreinen al kan ploegen en zaaien (omgeving van de woonterp Meetkerke, gewest tussen de Jokweg en de Dulleweg (noorden van St.-Pieters); de strook ten noorden van de Bommelbeek en ten westen van de Dudzeelse Weg; omgeving van Koolkerke, Blauwe Zaal, Bonem, Stampaertshoek, de Hoorn). Men kan evenwel moeilijk de landbouw en de runderteelt bedrijven zonder stallen en schuren. We geloven echter niet dat de boeren hoeven gingen oprichten in de onbeschermde kustvlakte, tenzij op een kunstmatige verhevenheid. Het is dus best mogelijk dat op het grondgebied van Moerkerke, Damme, St.-Kruis, Koolkerke en St.-Pieters al in de 9de of de 10de eeuw enkele hoeven ontstonden waar ze op een mote gevestigd worden en door een opgehoogde schapenweg met de nabije Zandstreek zijn verboden. Anderzijds evolueert de uitbating van de schorrenweiden waar het groeiend aantal schapen de wolproduktie doet stijgen.
916
In de stichtingsakte van het Kapittel van Sint-Donaas door Graaf Arnoud de Oude in 916 wordt de parochie Oostkerke vermeld.
941
In het 'Liber traditionem' van de Gentse Sint-Pietersabdij (941) vindt men schenkingen terug die door adellijke personen uit hun niet-leenroerig bezit in de pagus Rodanensis (Aardenburg) aan de abdij van Sint-Pieters (Gent) wordt gedaan. Het betreft in hoofdzaak moerassige weidegronden langs de kust ofwel dieper gelegen bouwland en veengrond.
949
Oudste vermelding van Oostburg als Castrum Osburch (ringwalburcht met inwendige diameter van ca. 150 m).
949
Oudste vermelding van Oostburg als Castrum Osburch (ringwalburcht met inwendige diameter van ca. 150 m).
949
Oudste vermelding van Oostburg als Castrum Osburch (ringwalburcht met inwendige diameter van ca. 150 m).
949
Graaf Arnulf I van Vlaanderen schenkt in 949 een aantal gronden aan de Sint-Pietersabdij van Gent, o.a. weidegrond voor 120 schapen bij 'Morena' (in de omgeving van Oostburg).
959
Bouw van de Sint-Baafskerk in Aardenburg door abt Womarus (957-982) van de Sint-Baafsabdij van Gent.
959
Bouw van de Sint-Baafskerk in Aardenburg door abt Womarus (957-982) van de Sint-Baafsabdij van Gent.
960
Indijking van de polder tussen Gentele en Zidelinge onder het bewind van Graaf Arnulf I. Nog voor 1000 ontstonden in het drooggelegde gebied de volgende parochies: Stalhille en Vlissegem (uit Jabbeke), Houtave en Nieuwmunter (uit Varsenare), Meetkerke en Zuienkerke (uit St.-Andries)
960
De eerste polder ten oosten van Brugge is waarschijnlijk omstreeks 960 gewonnen. De dijk bestaat uit de Polderweg te St.-Kruis en de Branddijk die naar de Hoorn te Moerkerke loopt. De hier ontstane polder omvat het Broek en een deel van het latere Moerkerke. Het betekent een aanwinst voor de O.-L.-Vrouwparochie en Sijsele.
31 juli 961
Een oorkonde meldt dat graaf Arnulf (918-195) op 31 juli 961 in de St.-Donaakserk (Brugge) een kapittel van twaalf kanunniken sticht met een proost aan het hoofd. Het kapittel wordt begiftigd met een groot aantal schenkingen in verschillende parochies. De akte zou wel een vervalsing kunnen zijn.
961
In een Charter van Graaf Arnold van 961 wordt gesproken over 'Oostkercka parochia apud Budanflit, parochia Rodenburg, etc.'.
961
In de geantidateerde stichtingsakte van het kapittel van Sint-Donaas door graaf Arnold de Grote, verschijnt voor het eerste de naam 'Lissewege'.
968-1016
De haven van het Zwin staat vermeld in de Anglo-Saksische wetten van koning Aethelred II (968-1016).
988
Vroegste vermelding (988)van Vlissegem als eerste parochie in de polder tussen de Gentele en de Zidelinge.
988
Vroegste vermelding van een schorre die Leffinge heet, ten westen van de Zidelinge, met aan de noordzijde een aanwas (de Streep of Plaat).
1000
De dijklijn Gentele-Evendijk-Zidelinge is aangelegd.
1000
De Duinkerke III A-transgressie spoelt in het begin van de 11de eeuw over een deel van de strandvlakte links en rechts van de Scheure, maar veroorzaakt weinig wijzigingen in het landschap. Het schorreveld vordert langs de zeezijde. Daar groeien aanwassen die Scharphout, Hem, Zandschere en Scherpenesse worden genoemd. Behalve de vluchtheuvels, waar de dorpen Koolkkerke, Dudzele, Lisssewege, Ramskapelle, Westkapellen en Oostkerke zullen ontstaan, worden nog de moten Mikhem, Ten Doele, Rugge en Raaswalle vermeld.
1000
De Duinkerke III A-transgressie spoelt in het begin van de 11de eeuw over een deel van de strandvlakte links en rechts van de Scheure, maar veroorzaakt weinig wijzigingen in het landschap. Het schorreveld vordert langs de zeezijde. Daar groeien aanwassen die Scharphout, Hem, Zandschere en Scherpenesse worden genoemd. Behalve de vluchtheuvels, waar de dorpen Koolkkerke, Dudzele, Lisssewege, Ramskapelle, Westkapellen en Oostkerke zullen ontstaan, worden nog de moten Mikhem, Ten Doele, Rugge en Raaswalle vermeld.
1000
De dijklijn Gentele-Evendijk-Zidelinge is aangelegd.
1000
De Duinkerke III A-transgressie spoelt in het begin van de 11de eeuw over een deel van de strandvlakte links en rechts van de Scheure, maar veroorzaakt weinig wijzigingen in het landschap. Het schorreveld vordert langs de zeezijde. Daar groeien aanwassen die Scharphout, Hem, Zandschere en Scherpenesse worden genoemd. Behalve de vluchtheuvels, waar de dorpen Koolkkerke, Dudzele, Lisssewege, Ramskapelle, Westkapellen en Oostkerke zullen ontstaan, worden nog de moten Mikhem, Ten Doele, Rugge en Raaswalle vermeld.
1 juni 1003
Op 1 juni 1003 zou een grote stormvloed hebben plaatsgevonden.
1003
Eerst schriftelijke vermelding van Houtave en Klemskerke in de polder tussen Gentele en Zidelinge.
1010
Tijdens de Duinkerke III-transgressie blijft Lissewege een eiland met Friese inwijkelingen. Tussen Wulfsberg en de Evendijk in Lissewege verblijven Franken.
28 september 1014
Stormvloed over de Zwinstreek op 28 en 29 september
1014
Een grote stromvloed op 28 en 29 september 1014 zet een groot deel van het latere Zeeland onder water.
1014
Een grote stormvloed op 28 en 29 september 1014 zet een groot deel van het latere Zeeland onder water.
1014
Een grote stormvloed op 28 en 29 september 1014 zet een groot deel van het latere Zeeland onder water.
1019
De schorreweiden van de Rugge (waarop Koudekerke zal ontstaan) worden vermeld in een brief die abt Othelbold tussen 1019 en 1030 naar gravin Otgiva schrijft.
1021
Ten laatste sinds 1021 wordt op grote schaal wol uit Engeland ingevoerd hoewel nog tot diep in de 12de eeuw een bloeiende schapenteelt op de schorren langs de Vlaamse kust bestaat.
1025
In het tweede kwart van de 11de eeuw vordert de landwinning in verscheidene sektoren. Bij het noordeinde van de Gentele wint men de aanwassen van Scharphout door middel van twee dijken, die later de West- en Oostdijk van Blankenberge zullen heten.
1025
De vroegste vermeldingen van dijken in Zeeland moet men zoeken in West-Zeeuws-Vlaanderen dat in die periode tot Vlaanderen behoorde: Tubindic (1025 en 1038), Ysendycke (1046).
1026
Boudewijn V, zoon van Boudewijn IV, graaf van Vlaanderen, huwt in 1026 met Adela, de dochter van de Franse koning Robrecht II. Hij krijgt de heerlijkheid van de abdij van Corbie (Picardie) als bruidschat. Na de aanleg van de Evendijk-B schenkt hij de tienderechten in de parochie Dudzele aan Corbie. De tienderechen in de parochie Oostkerke schenkt hij aan de Sint-Kwintensdabdijvan Saint-Quentin (Sint-Kwintin) in Vermandois.
1027
Vroegste vermelding van Lissewege als parochie.
1037
Koningin Emma van Engeland ontscheept niet ver van de Burg in Brugge waar ze door de Graaf Boudewijn V van Vlaanderen in zijn Steen wordt ontvangen. Daarna betrekt ze een woning binnen de stadswallen.
1038
De Sint-Eligiuskerk van Oostburg staat in 1038 juist ten zuiden van de ringwal.
1038
Broeder Balger van Monnikerede brengt het lijk van de Zalige Leewina over uit Engeland.
1038
De Sint-Eligiuskerk van Oostburg staat in 1038 juist ten zuiden van de ringwal.
1038
De Sint-Eligiuskerk van Oostburg staat in 1038 juist ten zuiden van de ringwal.
1040
Bouw van de Monnikendijk.
1040-1042
Lofdicht ter ere van de Engelse koningin Emma vermeldt uitdrukkelijk dat Emma's schip haar tot in het centrum van Brugge bracht.
1040
Een nieuwe dijk, ook Evendijk genoemd vertrekt uit de 'Oostdik' van Blankenberge, 11 km ten noorden van de Leet, en maakte een wijde bocht om de Rugge naar de schorren van Greveninge. Daar ontmoeten de dijkbouwers de brede bedding van de Scheure. Ze leggen de Evendijk B op de westzijde van de kreek tot een punt waar de Scheure wel kan worden afgedamd. Vanaf die dam verbinden ze de Evendijk B met de Branddijk.
1040
Ca. 1040-1050 sticht Graaf Boudewijn V de heerlijkheden Oostkerke, Dudzele en Lissewege. Het tienderecht van de heerlijkheid Dudzele schenkt hij aan de abdij van Corbie.
2 november 1042
Stormvloed over de Zwinstreek op 2 of 3 november. De vloed heeft in de duinen tussen Blankenberge en Heist een nieuwe getijdengeul geslagen die zich best kon lenen voor een nieuwe verbinding met Brugge. Daartoe wordt de Reie verdiept en gekanaliseerd in de richting van de latere Gistfabriek. Die verdipeing wordt later de Lange Rei. Van daaruit gaat de gekanaliseerde rivier over in de nieuwe getijdengeul van de prerormeinse transgressie, die tussen Blankenberge en Heist de zee bereikt.
ca. 1050
Na de Duinkerke IIIA-transgressie trekken schapenkudden vanuit het zuiden over de Gentele door de nieuwe schorrenvlakte waarin een aantal vluchtheuvels liggen, o.a. de Raaswalle (Uitkerke), Langendamme (Lissewege), Baljuwstral (Heist), Kathem (Dudzele) en Ten Doele (Oostkerke).
ca. 1050
Na de Duinkerke IIIA-transgressie trekken schapenkudden vanuit het zuiden over de Gentele door de nieuwe schorrenvlakte waarin een aantal vluchtheuvels liggen, o.a. de Raaswalle (Uitkerke), Langendamme (Lissewege), Baljuwstral (Heist), Kathem (Dudzele) en Ten Doele (Oostkerke).
ca. 1060
De Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk)sluit het schorrenland ten oosten van de Gentele in. De verst vooruitgeschoven terpen, o.a. Raaswalle, de Rugge en de Hoge Wal bij Veldegoed liggen precies binnen de dijk.
ca. 1060
De Scheure wordt afgedamd.
Ca 1060
Ca 1060 bouwt de Heer van Dudzele een bidplaats in de nederzetting Dudzele.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.