headerbg bl
HomeGeschiedenisHeemkundige kringenZoeken in publicatiesSamenvattende inhoudstafel van de Eerste Vijf Jaargangen van Rond de Poldertorens

Samenvattende inhoudstafel van de Eerste Vijf Jaargangen van Rond de Poldertorens

SAMENVATTENDE INHOUDSTAFEL
van de Eerste Vijf Jaargangen van
ROND DE POLDERTORENS

De Medewerkers werden naar alfabetische orde gerangschikt.         
In de eerste kolom geeft het romeins cijfer de jaargang aan.
In de tweede kolom staat het nummer van die jaargang; en dan volgt de verwijzing naar de bladzijde.

Als ic can      
Torenland (ritmisch proza) I 1 14
Oostkerke (ritmisch proza) I 2 5
       
Ballegeer Johan      
Proeve van Lisseweegse Topografie I 2 8
Proeve van Lisseweegse Topografie I 4 10
Proeve van Lisseweegse Topografie II 1 9
Proeve van Lisseweegse Topografie II 2 14
       
Van Klein-Lissewege naar Groot-Brugge III 1 35
De Mote van Lissewege verdwijnt IV 2 78
Prijsen en pachten in ‘t Noordvrije II 1 22
       
Folklore      
Juul Pintelon en z’n Balpupe II 4 32
De Café Sint-Amand te Lissewege IV 3 107
       
Boussemaere -Tytgat Hortense      
Twee Volksliederen II 4 35
       
Broeder Filip c.f.x.      
Herrie om het bouwen van een nieuw station te Knokke (1907) III 2 82
Huldiging van Burgemeester D’Hoore te Knokke (1909) III 2 85
       
Broeder Gaëtan c.f.x,      
Een belangrijk Handschrift (Beschrijving Water. Greveninge) I 1 3
Militaire Maatregelen tussen Brugge en het Zwin (1831/1839) I 2 13
Een onuitgegeven Brief over de “zeeslag” aan het Hazegras II 1 25
Duinschouwing en Gevaar voor Overstroming rond 1680 III 1 3
Het roemloze Einde van het Fort St-Pol te Knokke (1783) III 3 89
Vermoedens bevestigd (Nota bij voorgaande) III 4 154
Dudzele gaat “spagnieren” op het Hazegras IV 2 73
De Brug van Farneze over het Zwin IV 3 102
Een Bestek voor het Aanleggen van de Cantelmolinie 1622 V 1 11
De Heerlijkheid van Knokke op het einde v. h. Ancien Régime V 2 46
De Grafzerk van de laatste Heer van Knokke, te Koolkerke V 3 107
De slechte Wegen in het ongezonde Westkapelle ten jare 1775 V 3 111
       
Losse mededelingen:      
Hoe komt die grenspaal daar te staan? (St-Anne) I 1 13
De juiste ligging van het Eerste Hazegrasfort III 1 55
Geen namaak Heemkunde (bij K. van de Vijver) I 1 15
Over een oud “Doodsantje” I 4 22
Hoe iemand zich verkocht onder Napoleon II 1 14
De “Ex Libris” van onze Kring II 4 38
Afbraak van de “Sultan” III 3 117
Mokken van de “Sultan” : III 4 154
Over het Afbreken v. d. Oude Kerk v. Lapscheure V 1 37
Verwijzing naar en aantekeningen bij een “Bijdrage tot de Geschiedenis van Heist-Duinberge-Knokke” V 2 75
Coornaert Maurits      
De drie Dorpen van Heist IV 1 1
De Ede en de Eiesluis in de Oudemaarspolder IV 4 121
Het Land achter de Evendijk - uitgebreide historische geografie en geschiedenis v.een groot deel v.Koudekerke-Heist, met kaart V 4  
De Boekhouding van een Heistse Boer uit de XVIIIe Eeuw V 1 24
Een oud Bezweringsgebed gevonden te Heist V 3 108
       
Losse Mededelingen      
Middeleeuwse Steenbakkerijen te Ramskapelle IV 3 107
De nieuwe weg te Ramskapelle IV 3 108
Oude Woonplaatsen (Ramskapelle-Heist-Lissewege) IV 3 110
Een Tonneput te Heist IV 4 158
Een vroegere Oliemolen te Heist V 1 36
       
Cosyn Valeer      
Plechtige Inhaling van Burg. Sebastiaan Nachtegaele 1872 IV 1 27
       
Danhieux Lucien      
Kustwacht bij het Hazegras in 1465 III 2 57
Uitleg voor “Episcopus Monasteriensis” te Damme III 2 65
       
De Bruycker Alfons      
Nog een “keizersnede” te Oostkerke? (korte mededeling) III 3 118
       
De Keyser Margriet      
Een Rijm-gebed tot de H. Engel Bewaarder I 4 17
Enkele Aantekeningen bij het Dagboek van “Patje Vos” III 2 81
       
De Keyser Rene      
Geschiedenis:      
De Vierschaar van Dudzele I 1 1
Bij een 8e Eeuwfeest (H. Guthago) I 1 8
Pauwels Lucx, Opperhoofdman van Oostkerke I 2 1
De vroegste Betrekkingen tussen het Noorden van Brugge en Zeeuws-Viaanderen I 4 1
Twee Legenden in de Pagus Rodanensis I 4 14
Bezittingen van St-Baafsabdij te Noorden van Brugge I 4 19
Dorpskernen in ons Noorden (Oostkerke en Dudzele) II 1 3
De Municareda, een zijarm van het Zwin II 2 10
De Eerste Heren “van Oostkerke” in verband met de nieuwste Historisch-Geografische Gegevens II 3 2
Dijkers, stichters van Damme? II 3 23
Het Kasteel van Oostkerke II 3 27
De Heren “van Oostkerke” gedurende de XIIe Eeuw III 1 13
Hoe onze Buitendorpen bestuurd werden vóór de Franse Revolutie III 3 109
Vroegere Olie- en Watermolens ten Noorden van Brugge III 4 140
Over het Oude Zwin IV 2 50
De Tienden, het Tiendenhof en het Ammanshof te Oostkerke en te Moerkerke IV 2 61
Het Schilderij met de drie Patronen van Oostkerke IV 3 114
       
Aantekeningen en Mededelingen:      
Het in kaart brengen van een toponiem I 1 15
De Tienden te Lissewege I 2 6
De Bevolking v. d. Dorpen binnen ons werkterrein (1800/1950) I 2 20
Over 2 Studies van Dr. A. Verhulst over onze Streek II 2 21
Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterlo II 3 25
Aanbevelingen bij opzoekingen in het Rijksarchief III 1 30
Een oude Steenbakkerij te Ramskapelle IV 2 79
Aanmerkingen bij de Historische Geografie van de Zwinstreek V 3 102
       
Heemschut, Folklore en d.g.      
Drie Molens, Drie Landschappen (Damme, Hoeke, Oostkerke) I 1 16
Het Heden en de Toekomst (landsch. en monnum. te Oostkerke) II 3 21
Heemkunde en Landschappenzorg IV 1 39
Strubbe’s Kapelletje te Oostkerke III 1 35
Verbeteringswerken te Oostkerke-dorp III 3 118
Klokjes boven op Huizen te Oostkerke IV 1 38
Kerkmeubels van Knokke verhuisd naar Oostkerke IV 2 79
De Kerktegel te Oostkerke IV 2 80
Een Tiendenweg is geen Lijkweg IV 3 111
Een Wapenbroeder van “Sergeant de Bruyne” te Oostkerke II 1 24
Sissen de Swies en zijn Bedevaarten IV 4 152
De Stamboom van de Familie “De Keyser” II 1 18
De Stamboom van de Familie “De Keyser” II 2 18
De Stamboom van de Familie “De Keyser” II 4 30
       
De Meester de Betzenbroeck Raymond      
De Laatste Molen van Sint-Anna-ter-Muiden IV 3 106
       
Deschepper Hubert      
Meeuwen vangen met de Kneek V 2 73
       
De Smet Jos      
De Inboedel van de Molenaar van Oostkerke I 4 8
De Duitse Aftocht te Lissewege 1918 I 4 12
Knokke in de Jaren Zeventig (dagboek van L. De Vos) II 2 1
Het Noordoosten van Brugge in de militaire operaties van 14/18 II 4 6
Over het Ontstaan van de huidige Rijksgrens tussen de Zee en Middelburg II 4 10
Op en rond het Zwin in de XIVe Eeuw II 4 24
Knokke van 1876 tot 1913 (dagboek De Vos) III 2 40
De Inventaris van een Herberg te Lapscheure 1792 III 2 61
De Bevolkingscijfers van de Gemeenten van onze Kring III 2 66
Twee Pachtbrieven uit de XVIe Eeuw voor de Hofstede van de Abdij Zoetendale III 2 70
Over de Geestelijkheid te Lissewege in 1270 III 3 102
Hoeke tegen de inlijving bij Oostkerke III 3 113
Hoeke 1820 1840 III 4 122
Hoeke 1820 1840 IV 1 15
De Telegraafdienst Brugge-Knocke (1854/59) III 4 150
Duitse Schapers te Zuienkerke IV 1 33
Heist 1820 - 1840 IV 2 41
Heist 1820 - 1840 IV 3 94
Kost en Inwoon voor een Geneesheer in de Abdij Ter Doest IV 3 112
Onze Zeevisserij in 1898 (korte mededeling) IV 4 158
Sint-Anna-ten-Vrijen, een verdwenen Parochie uit onze streek V 1 1
St-Anna-ten-Vrijen onder de Franse Republiek (nota bij vorige) V 1 36
De Bevolking van Moerkerke in 1748 V 2 38
De Bevolking van Dudzele in 1748 V 3 97
       
Houvenaghel Dries      
Wat er uit oude Kerkregisters te ruiken valt (Lapscheure ten tijde van de beroemde pastoor Heldewijs) II 4 17
Enkele aanmerkingen hij het art. over Pastooor Heldewijs’ Register III 1 29
       
Larbouillat Jaak      
Parochie Koudekerke - Leengoed Heist: enkele oorkonden III 4 147
Verkopen van, en Geschillen omtrent Tienden te Koudekerke IV 1 31
De Verdwenen St-Antoniuskerk van Heist V 2 50
De Verdwenen St-Antoniuskerk van Heist V 3 78
       
Opdedrinck Juliaan      
Westkapelle: een monografie opgemaakt rond 1920. Ingeleid door Broeder Gaëtan I 3  
       
Scherpereel Antoon      
Ongeluk of Moord te Dudzele in 1797 ? IV 3 105
       
Tanger Maria      
Toponiemen van Sarepta (Moerkerke) II 4 34
       
Timmerman Joris      
Een Wandeling te Damme (uitvoerig verslag) I 2 22
       
Van Catz J. P. A.      
Opgravingen te St-Anna-ter-Muiden (Mededeling) IV 2 77
       
Van Coppenolle Maurits      
Een Kerstlegende II 4 1
       
Vaudepitte Germain      
Over Lissewegenaren en Lisseweegse Parochierekeningen in de Eerste Helft van de XVIIe Eeuw IV 3 82
Over Lissewegenaren en Lisseweegse Parochierekeningen in de Eerste Helft van de XVIIe Eeuw IV 4 140
Lisseweegse Parochierekeningen uit de 2e helft van de XVIIe E. V 2 61
Lisseweegse Parochierekeningen uit de 2e helft van de XVIIe E. V 3 91
De Pest te Lissewege Anno 1668 V 1 17
Soldatenkoop te Lissewege in 1720 V 2 73
       
Van de Vijver Karel      
Mededeling nopens het indijken van het Zwin in 1863 II 2 21
Medegedeelde Toponiemen uit de Robbemoreels-, de Gouverneurs- en de Craijenspolder V 3 90
       
Vermeersch Antoon      
Het indijken van de Spermaliepolder te Lapscheure in 1681 III 1 26
Een heel voorname Plechtigheid op de Spermaliehoeve in 1431 III 1 32
De School van Mietje Wagemakers te Lapscheure III 3 116
Het Onderwijs te Lapscheure III 4 134
Watermiserie aan de Blauwe Sluis te Lapscheure IV 4 155
De Oktoberdagen 1918 te Moerkerke V 1 32
Slavenmeesters te Lapscheure (grafzerken) V 3 110
       
Wintein Willy      
Het Fort van Bavière te Koolkerke (verslag met plans) V 3 115

000000000000       000     000000000000

Samenvattende inhoudstafel van de Eerste Vijf Jaargangen van Rond de Poldertorens

Redactie

Rond de Poldertorens
1964
01
000-000
Achiel Calus
2016-01-05 09:23:35

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.