headerbg bl

1858

21-22/09/1858, Affiche met het programma der feestelijkheden welke zullen plaats hebben te Sluis. op dingsdag en woensdag den 21 en 22 September 1858, ter gelegenheid van de opening der verlenging van het kanaal van Brugge tot in de kaai van Sluis (SAB, afdeling Openbare Werken, XIII a 115 Routes et Canaux, 1850-1858, dossier i.v.m. werken aan het kanaal Brugge-Sluis en i.v.m. de feestelijkheden ter gelegenheid van de opening van het verlengde stuk van dit kanaal, 1856-1858)

PROGRAMMA DER FEESTELIJKHEDEN,
WELKE ZULLEN PLAATS HEBBEN TE SLUIS.

op dingsdag en woensdag den 21 en 22 September 1858, ter gelegenheid van de opening der verlenging van het kanaal van BRUGGE tot in de kaai van SLUIS.

Maandag den 20 September.

Aankondiging van het FEEST door het luiden der groote klok van den Stadhuistoren, des avonds van 6 tot 7 ure.
Groote taptoe door het Muzijkkorps van het 5
e Regiment Infanterie.

Dingsdag den 21 September.
 1. Afhaling aan de draaibrug, van de Nederlandsche autoriteiten, door eene Eerewacht te paard, zamengesteld uit ingezetenen van Sluis, Heille en Sint Anna ter Muiden, die vrijwillig hebben bijgedragen in de kosten der verlenging van het kanaal. (…)
 2. Ontvangst van de Nederlandsche Autoriteiten op het Stadhuis, des morgens ten 10 ure.
 3. Afhaling aan ’s Rijks grenzen, van de Belgische Autoriteiten, op de wijze als bij a voor die uit Nederland is bepaald.
 4. Ontvangst dezer Autoriteiten op het Stadhuis, des voormiddags 11 ½ ure.
 5. FEESTELIJKE OPENING van het kanaal, des voormiddags om 1 ure.
  Te dien einde zullen de verschillende autoriteiten en genoodigden, voorafgegaan door voormeld detachement der Koninklijke Marechaussée te paard, en begeleid door de Eerewacht, zich begeven naar de voor hen bestemde versierde schepen, om daarmede vervolgens het kanaal binnen te varen, gevolgd door de aan de aanlegplaats aanwezige Muzijkkorpsen APOLLO en van het 5
  e Regiment Infanterie, die zich mede op voor deze gelegenheid Feestelijk ingerigte vaartuigen zullen inschepen, en bij het bevaren des kanaals muzijkstukken uitvoeren.
  Het Luider der groote klok van den Stadhuistoren, zal het oogenblik aankondigen, dat de vaartuigen zich in beweging stellen, om het nieuwe kanaal binnen te varen.
 6. Ten 3 ure ringrijden door de Leden van de Eerewacht.
 7. Ten 4 ½ ure maaltijd, aangeboden aan de onderscheidene autoriteiten.
 8. Ten 8 ure des avonds, verlichting der kaai.
Woensdag den 22 September.

a. FESTIVAL van eenige der te dezer gelegenheid uitgenoodigde en opgekomen Muziekvereenigingen, waaronder ook het gunstig bekende Muzijkkorps van het 5e Regiment, in garizoen te VLISSINGEN. (…)
c. Ten 9 ure vuurwerk.

Burgemeester en Wethouders van SLUIS,

HENNEQUIN, Burgemeester.
J. BEKAAR, Secretaris

1858 1

21/09/1858
Stadsarchief Brugge, afdeling Openbare Werken, XIII a 115 Routes et Canaux, 1850-1858, dossier i.v.m. werken aan het kanaal Brugge-Sluis en i.v.m. de feestelijkheden ter gelegenheid van de opening van het verlengde stuk van dit kanaal, 1856-1858
1858

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.