1895

05/07/1895, Een treurige daad, De Telegraaf (www.delpher.nl)

Een treurige daad.

Onder vrij zonderlinge omstandigheden is dezer dagen een man in het kanaal van Sluis naar Brugge verdronken.

Men meldt daaromtrent de volgende bijzonderheden: in de gemeente Knocke kwamen een man en een vrouw, die met brillen, postpapier enz. leurden, ook bij den landbouwer J. Waeghe hunne waren aanbieden. Bij hun vertrek echter ontwaarde deze, dat een zilveren horloge verdwenen was en het vermoeden viel dadelijk op die beide persoen. Waeghe en zijn zoon gingen direct hun bezoekers achterna en waren hen op het spoor, doch zoodra dezen hun achtervolgers in het oog kregen, zetten zij het op een loopen. De Vrouw, die in het bezit van het ontvreemde gevonden werd, werd spoedig ingehaald en aan de politie overgeleverd.

Zij verklaarde te heeten M.V., 20 jaar oud te zijn, te Brugge te wonen, maar haar medeplichtige niet te kennen; zij meende, dat hij van Rousselaere afkomstig was. Sedert drie maanden waren zij samen den boer opgegaan. Haar medeplichtige was intusschen voortgeloopen, achtervolgd door eenige persoen, doch ziende dat hij den dans niet meer kon ontspringen en geen anderen uitweg vindende, moest hij van den nood een deugd maken en sprong in het kanaal met het doel er over te zwemmen.

Doch toen hij halverwege was, verdween hij in de diepte, om niet meer boven te komen. Eenige oogenblikken daarna werd zijn lijk opgehaald en in eene naburige herberg gebracht. De vrouw werd intusschen naar de gevangenis te Brugge vervoerd. 

05/07/1895
De Telegraaf (www.delpher.nl)
1895

Afdrukken E-mailadres