1872

17/05/1872: Gemeenteraadsbeslissing Lapscheure over de steenweg Lapscheure, Hoeke, Westkapelle (Register van beraadslagingen der gemeenteraad van Lapscheure, f° 10v°-11)

Openbare zitting van den 17 Mei 1872 (…) Den Gemeenteraad van Lapscheure, (…)

Herzien de beraadslaging des raads van den 24 mei 1871, bij welke er besloten is het plan opgemaakt door de kommissaris der wegen, nopens de legging van eenen steenweg bestemd om de gemeenten Lapscheure, Houcke en Westcappelle, met elkander te verbinden, bij middel van eenen steenweg, goedtekeuren en dit ontwerp van route voor het bestuur van laatstgenoemde gemeente vooruitgezet, aan te nemen, tevens beslissende eene staats- en provinciale subsidie aan te vragen voor die werken, in evenredigheid van 2/3 der uitgaven, alsdan begroot op fr. 136300, en de geldelijke tusschenkomst dezer gemeente te bepalen op fr. 9500.

Gezien dat bij die zelfde beraadslaging, de vraag ook werdt gedaan om dat de provincie op zich had willen nemen het maken eener hangende brug over de vaart van Brugge naar Sluis, in de dwarsing van bedoelden steenweg.

Gezien dat, ingevolge bericht nadies ontvangen, die vraag door den Provincialen Raad niet is konnen ingewilligd worden, dat bij gevolg de kosten van die brug, welke ingevolge teekening en begrooting door de kommissaris der wegen opgemaakt, zullen beloopen tot fr 8586.14, in het algemeen besteks des ontwerps van gezegden steenweg dienen begrepen te worden, en het derde derzelve ten laste valt van de belanghebbende gemeenten, aldus de generale begrooting der route thans beloopende tot fr 144,886.14.

Overwegende dat den ontworpenen steenweg, zeer belangrijk en voordeelig ware voor Lapscheure, om de redenen in de bovenberoepene beraadslaging aangehaald, en dat dus, voor deze gemeente, even als voor de gemeenten Houcke en Wescappelle, er geene materie bestaat om haar aandeel in de geldelijke bijdrage van dat derve, uit hoofde van genoemde brug, te weigeren.

Overwegende dat door de aanvaarding van dat bijvoegelijk last, door de belanghebbende gemeenten, het te verhopen is dat dit zoo nuttig ontwerp van steenweg, door den Provincialen raad, in zijne aanstaande sessie, gunstiglijk zal onthaald worden.

Besluit met eenparigheid van stemmen toetestaan en aan te nemen dat een derde der kosten van bouwing eener brug, ter opgenoemde plaats, op de vaart van Brugge naar Sluis, ingevolge voormelde teekening en begrooting, voor de gemeenten Westcappelle, Houcke en Lapscheure, afgedragen worden, mits het aandeel dezer gemeeente, de som van fr. 954.01, makende een negenste deel van die kosten, niet te boven gaat, dus, de geldelijke tusschenkomst van Lapscheure, in de algemeene uitgaven van den ontworpen steenweg, te bepalen op fr. 10,454, en wijders, bij deze den Raad zich voor het overig te gedragen aan zijne bovenberoepene beraadslaging van 24 mei 1871.

17/05/1872
Register van beraadslagingen der gemeenteraad van Lapscheure, f° 10v°-11
1872

Afdrukken E-mailadres